Aanpak wateroverlast

Aanpak wateroverlast Kollenberg, zomer 2023

Van april tot augustus 2023 heeft de firma BESIX Infra Nederland BV in opdracht van de gemeente het riool in de Kapellerweg en de Pothastlaan vervangen door een riool met een 5x zo grote waterdoorvoer capaciteit. Het doel was het zoveel mogelijk tegengaan van wateroverlast. Straten waren opgebroken, doorgaande wegen geblokkeerd, het verkeer werd omgeleid.

Hoe zijn de ervaringen van onze inwoners? Die blijken nogal uiteen te lopen. We horen zowel positieve als verontrustende geluiden. Bewoners met louter positieve ervaringen en bewoners die met angst klap na klap hoorden en de trillingen in hun huis voelden. We vroegen een aanwonende professionele schrijver van kinderboeken een stukje te schrijven over zijn beleving. We ontvingen een stuk tekst waar de positiviteit vanaf spat. We vroegen ook een ander echtpaar hun geluid te laten horen. Ook dat bericht laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Om twee bijdragen van bewoners in de wijk te ervaren, zie de nieuwsbrief oktober 2023.

Fase 3 Kapellerweg

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen is BESIX Infra Nederland BV in april gestart met het project “Nieuw riool Kapellerweg”. Vanaf maandag 19 juni start fase 3.

Besix Infra Nederland BV vervangt het riool én de aansluitingen van het riool op de woningen. Het asfalt wordt volledig vernieuwd. Op maandag 19 juni starten de werkzaamheden in fase 3 en naar verwachting is deze fase eind juli klaar. Fase 3 is de laatste fase van dit werk.
In fase 3 werkt men vanaf de kruising Sartonlaan/Kapellerweg richting de Russellaan.

In deze 3de bewonersbrief vindt u de complete informatie over de werkzaamheden.

Rioolverzwaring Kapellerweg, mei – juli 2023

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen is BESIX Infra Nederland BV in april jl. gestart met het project “Nieuw riool Kapellerweg”.
Vanaf maandag 15 mei start fase 2.
Besix Infra Nederland BV vervangt het riool én de aansluitingen van het riool op de woningen. De nieuwe rioolbuizen zijn flink breder en kunnen veel meer water afvoeren. Het asfalt wordt volledig vernieuwd. Op maandag 15 mei start de aannemer met de werkzaamheden van fase 2 en naar verwachting is deze fase medio juli klaar.
In de zomer wordt fase 3 gestart en ontvangen de bewoners weer een brief met een update van de werkzaamheden.

Zie de bewonersbrief van mei 2023

Aanpak wateroverlast Heerlenerweg

Gemeentelijke maatregel ter beperking wateroverlast

In de afgelopen jaren heeft het onderste stuk van de Heerlenerweg (vlakbij de kruising met de Middenweg) verschillende keren blank gestaan. Hierbij is niet alleen water in de tuinen van de aanliggende woningen gestroomd maar ook in de woningen zelf. Om de huizen hier beter tegen te beschermen, is het verloop van de ervoor liggende weg aangepast waardoor het water dat bij hevige buien uit het riool van de Breijhaag stroomt beter naar de greppel aan de overzijde van de weg kan stromen. Om vervolgens het water vanuit die greppel beter te laten afstromen, is het riool naar de Steengrub vergroot.

Daarnaast is bij Heerlenerweg 50 een gootrooster geplaatst en is de opsluitband bij Heerlenerweg 40 verhoogd.
Met deze maatregelen is het onderste stuk van de Heerlenerweg beter beschermd tegen overlast als gevolg van hevige buien.

Rioolverzwaring Kapellerweg en Pothastlaan, april – mei 2023

Hier kunt u de bewonersbrief lezen die eind maart 2023 bij de aanwonenden van het betreffende straten bezorgd is.

Nieuw riool voor de Kapellerweg en Pothastlaan

Woensdag 8 maart organiseerden de gemeente en de aannemer Besix Infra Nederland een informatiebijeenkomst over de vervanging van de riolering in de Kapellerweg en de Pothastlaan. De direct betrokkenen werden uitgenodigd middels een bewonersbrief. De werkzaamheden starten op maandag 3 april 2023, in tegenstelling tot een eerder vermelde datum. De bewonersbrief met de juiste startdatum vindt u hier.

Bewoners worden uitgenodigd om de App van Besix Infra Nederland te downloaden, te vinden in de Appstore van Apple en de Android Playstore. In de App zal niet alleen alle reguliere informatie over het project te vinden zijn maar ook in geval van een onverhoopte calamiteit zal dit hier gemeld worden. De Besix Infra App kan ook gebruikt worden voor het stellen van schriftelijke vragen, indien gewenst met toevoeging van foto’s. Bij dringende vragen of opmerkingen over het project kunt u ook telefonisch contact opnemen met de verantwoordelijken van Besix Infra Nederland. Telefoonnummers vindt u in de op deze site geplaatste presentatie van de informatiebijeenkomst.

Tijdens de werkzaamheden zullen aanwonenden in principe gewoon gebruik kunnen blijven maken van hun riool-huisaansluiting. Mocht dit voor een korte periode toch niet het geval zijn, zal er bij de betrokken woning even aangebeld worden.
Het project bestaat uit drie verschillende fasen; pas aan het eind van de 3e fase zal de asfalt afdeklaag over het hele traject aangebracht worden. Dit betekent niet dat er voor die tijd niet over de stukken weg van fase 1 en fase 2 gereden zou kunnen worden.
In de gemeente Sittard-Geleen wordt op dit moment op verschillende plaatsen gewerkt aan de aanleg van het glasvezel netwerk. In betrokken gebied zal de aanleg van dit netwerk voor de rioolwerkzaamheden plaatsvinden.

Rioolverzwaring Kapellerweg

Bij hevige regenval is aan de Kapellerweg sprake van wateroverlast. Afstroming vanaf het buitengebied is hier de oorzaak van. Zoals toegelicht op de bewonersbijeenkomst van 6 juli jl. zullen er maatregelen getroffen worden om de kans op wateroverlast in de toekomst te verminderen.

Wat gaat de gemeente doen?

 • Er komt een regenwateropvang in de groenstrook tussen huisnummer 41 en 39;
 • Het bestaande riool met een doorsnede van 300 mm wordt vervangen door een riool met een doorsnede van 700 mm (dit betekent een doorvoer van 5x zoveel water);
 • De huisaansluitingen worden tot aan de perceelgrens vervangen en er worden ontstoppingstukken geplaatst. Daarmee kan een eventuele verstopping in de toekomst eenvoudiger worden opgespoord.
 • Er komt ook een verbinding tussen de rioolput ter hoogte van de kruising Brountslaan en het nieuwe riool.

Klik hier om de tekening van het werkgebied te zien.

Status eind september 2022:

 • er wordt op dit moment nog druk gewerkt aan de uitwerking van alle te nemen maatregelen die vallen binnen dit project;
 • de verwachting is dat eind dit jaar een aannemer gecontracteerd zal zijn en dat begin volgend jaar begonnen kan worden met de uitvoer.

Zodra meer details bekend zijn, zullen de direct betrokken bewoners geïnformeerd worden middels een bewonersbrief en zal de informatie op deze speciale pagina van onze website bijgewerkt worden.

Wateroverlast in Sittard Zuid-Oost

Wat is er gebeurd na de bewonersbijeenkomst van 6 juli 2022?

Wateroverlast in onze wijken is niet nieuw maar de frequentie waarbij dit optreedt en de ernst van de overlast is in de afgelopen jaren toegenomen. Dit merken de bewoners aan den lijve en de gemeente registreert een toename in het aantal meldingen.

Na de hoosbui van 20 mei 2022 hebben meerdere bewoners wateroverlast bij de gemeente gemeld. Op de bewonersbijeenkomst hebben een aantal aanwezigen hun eerdere melding toegelicht maar zijn er ook nieuwe meldingen gedaan. De gemeente is met deze meldingen aan de slag gegaan. Er hebben veel huisbezoeken plaatsgevonden. Enerzijds om een goed beeld te krijgen van wat er nu exact aan de hand is en anderzijds om te bezien welke maatregelen uitgevoerd zouden kunnen worden om de overlast te verminderen. Dit zijn maatregelen die door de gemeente, maar ook door de bewoners zelf uitgevoerd kunnen worden.

Qua type maatregelen wordt onderscheid gemaakt in de drie categorieën. Maatregelen die uitgevoerd kunnen worden door:

 1. de inwoners
 2. de gemeente en die direct ingepland kunnen worden
 3. de gemeente, maar waarvoor eerst nog een ontwerp gemaakt moet worden.

Ad 1. Maatregelen door bewoners

Ook inwoners zijn verantwoordelijk om hun eigen woning tegen wateroverlast te beschermen. Hevige buien zijn nu eenmaal niet te voorkomen en het riool heeft simpelweg een beperkte afvoer.

Regelmatig komt het voor dat er water uit het toilet of het schrobputje al borrelend naar boven komt. In deze gevallen is het advies om een installateur naar de aanwezigheid van een ontluchtingspijp te laten kijken. Door de hevige regenval wordt het huisriool namelijk volledig gevuld en de lucht die in het huisriool zit, moet dan kunnen ontsnappen via een ontluchtingspijp die uitkomt op het dak (en dus niet via het toilet of het schrobputje).

Een aantal woningen heeft een ondergrondse garage, souterrain of kelder met lozingspunten (schrobputjes, toilet, wasbakje, wasmachine). Of een garage met een ervoor geplaatst gootrooster met een te laag liggende aansluiting op het riool. Bij hevige buien waarbij het riool volledig tot aan het maaiveld gevuld is, stroomt water terug naar de woning (de lozingspunten liggen lager dan de weg). Het plaatsen van een terugslagklep in de huisaansluiting vermindert de kans op terugstromen. Echter, de terugslagklep is gevoelig voor verstoppingen en als de eigen hemelwaterafvoeren niet worden afgekoppeld, stroomt het eigen regenwater uit de lage lozingstoestellen. Geadviseerd wordt om waar mogelijk de lage lozingstoestellen te verwijderen en afvoeren dicht te zetten. Daar waar dit niet wenselijk is, kan de afvoer gegarandeerd worden door de aanleg van een pomp.

Andere mogelijkheden voor inwoners zijn o.a.:

 • het beschermen van hun eigen ingangen met behulp van waterkerende constructies, zoals schotten;
 • het afkoppelen van hemelwaterafvoeren;
 • het aanleggen van een groendak of groengevel.

Voor al deze mogelijkheden heeft de gemeente subsidie regelingen. Kijk op de site van de gemeente bij subsidie maatregelen klimaatadaptatie of subsidie afkoppelen regenwater voor meer informatie.

Status eind september 2022: Bij ieder plaatsgevonden huisbezoek is de oorzaak van de overlast bekeken en besproken. Daar waar bewoners zelf aan de slag moeten, is een passend advies gegeven.

Ad 2. Maatregelen door de gemeente die direct uitvoerbaar zijn

Dit zijn maatregelen waarvoor de gemeente direct een aannemer kan inschakelen. Denk hierbij aan het schoonmaken van kolken, het plaatsen van extra kolken of afvoerroosters en het verhogen van opritten en stoepen om te zorgen dat het water op straat blijft en niet het perceel van de inwoners inloopt. Maar ook: het inplannen van extra reiniging van bepaalde straten bij specifieke weerswaarschuwingen.

Status eind september 2022:

 • bij een aantal woningen is de oprit c.q. inrit inmiddels verhoogd, bij anderen zijn de afspraken voor uitvoering gemaakt;
 • waar nodig is het onderhoudsregiem van kolken verhoogd naar 2x per jaar;
 • er zijn afspraken gemaakt voor extra reiniging van bepaalde, hellende, straten voor als er hevige regenval voorspeld wordt.

Ad 3. Maatregelen door de gemeente waarvoor een ontwerp nodig is

Voor een aantal maatregelen dient goed gekeken te worden hoe een bepaalde maatregel ontworpen wordt om zeker te stellen dat de maatregel ook daadwerkelijk gaat werken.

Status eind september 2022: voor een aantal woningen wordt gewerkt aan de uitwerking van de te nemen maatregelen. Streven is om deze nog dit jaar uit te voeren.

WATEROVERLAST EN BEHOEFTE AAN CONTACT MET DE GEMEENTE?

Heeft u wateroverlast en

 • heeft u dit wel gemeld maar nog niets van de gemeente gehoord?
 • heeft u dit ooit in een grijs verleden gemeld maar heeft er geen terugkoppeling vanuit de gemeente plaatsgevonden?
 • heeft u dit nooit gemeld en bieden de maatregelen die u zelf kunt nemen onvoldoende soelaas?

Maak in al deze gevallen een melding via telefoonnummer 14046.

Op deze nieuwe pagina gaan we in de komende jaren nauwgezet volgen welke acties de gemeente onderneemt om zoveel mogelijk wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Het eerste item met betrekking tot dit probleem was de informatieavond voor bewoners op 6 juli 2022. Dit was een drukbezochte avond in het Activiteitencentrum aan de Leyenbroekerweg. De presentatie werd gegeven door Marc Strookman, beleidsadviseur stedelijk water en klimaatadaptatie. Na de presentatie was er ruimte voor alle aanwezigen om hun zorgen, vragen en eventuele oplossingen te verwoorden.

De PowerPoint presentatie kunt u hier zien.

Hier kunt u de agenda plus het verslag  van deze avond inzien.

Dank aan Harry Govers voor het verslag van deze avond.