De ontwikkeling van het terrein Watersley

juli 2022:

Watersley Sports en talentpark en de gemeente Sittard-Geleen hebben een partnerovereenkomst getekend. Daarmee onderstrepen de twee instanties de al bestaande samenwerking en geven aan dat deze in de toekomst kan worden uitgebreid.

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats op de nieuwe pump-track van Watersley, die in juli 2022 voor het eerst officieel gebruikt wordt tijdens het Open NK pumptrack.

Het volledige bericht kunt u hier lezen.

juli 2022:

ter informatie: aanvraag omgevingsvergunning renovatie kloostertuin Watersley.

juli 2022:

Visie Watersley en omgeving – alle belanghebbenden aan tafel – 2e bijeenkomst 9 juni 2022

Door HeusschenCopier wordt een bijgewerkt Toekomstig Raamwerk gepresenteerd.

De door het wijkplatform aangedragen op- en aanmerkingen die betrekking hadden op het eerder gepresenteerde raamwerk zijn voor zover mogelijk meegenomen en voor de op- en aanmerkingen die nog niet zijn meegenomen wordt gekeken of deze nog verder inpasbaar zijn.

  • Om tijdens wedstrijden het hellingbos zoveel mogelijk te ontlasten, zal het hellingbos dan niet toegankelijk zijn voor bezoekers.
  • Het aantal MTB ( mountainbike) paden dat over het terrein van Watersley loopt, zal worden gereduceerd. De dan niet meer in gebruik zijnde paden worden weggehaald en teruggegeven aan de natuur. Er is tijdens de presentatie inzage gegeven in welke paden het betreft.
  • Er wordt geprobeerd om, voor zover mogelijk, wandel- en MTB (mountainbike) routes te scheiden.
  • Het wijkplatform zou het als een grote meerwaarde beschouwen als het Pieterpad over het terrein van Watersley zou kunnen gaan lopen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

09 juni 2022, notulist namens het wijkplatform Brigitte de Bruijn-Alberts

juli 2022:

De gemeente heeft de aanvraag van Watersley Sport & Talentpark om een tijdelijke Pumptrackbaan aan te mogen leggen, goedgekeurd. U kunt het betreffend document hier lezen.

april 2022:

Het Watersley Sports & Talentpark heeft een vergunning aangevraagd om op het terrein een pumptrackbaan aan te leggen.

Lees hier de vergunningsaanvraag.

Voor iets meer informatie over een dergelijke baan, zie de website pumptrack.nl

april 2022:

Visie Watersley en omgeving – alle belanghebbenden aan tafel

Op verzoek van Watersley Sports & Talentpark heeft een gerenommeerd bureau met landschapsontwerpers / landschapsontwikkelaars (HeusschenCopier) een inventarisatie van het terrein gedaan en uitgangspunten voor de visie voor het gebied Watersley en omgeving geformuleerd. Deze uitgangspunten dienen als vertrekpunt voor interactieve sessies met vertegenwoordigers van alle belanghebbenden.

Wanneer was de aftrap? Op 4 april 2022 vond het eerste overleg plaats.

Wie zaten er aan tafel? Meerdere vertegenwoordigers van de provincie, de gemeente, IVN Munstergeleen, Stichting Behoud Kollenberg, Stichting Wijkplatform Kollenberg-Leyenbroek-Park, Watersley Sports & Talentpark en HeusschenCopier.

Wat is het beoogde resultaat? De totstandkoming van een breed gedragen visie voor Watersley en omgeving.

Wat zijn de uitgangspunten? Op het terrein bevinden zich de das (er is een kraamburcht aan de rand van het gebied), de hazelworm, broedvogels en vleermuizen. Instandhouding van deze leefgebieden, minimalisatie van verstoringen en een beleid passend binnen de kaders van het natuurnetwerk en het beschermingsgebied Nationaal Landschap maken deel uit van de ecologische uitgangspunten.

Op het terrein bevinden zich ook meerdere MTB-routes (mountainbike-routes). De ambitie van Watersley Sports & Talentpark ligt bij een goed, technisch uitdagend parcours voor internationale wedstrijden met wereldwijde bekendheid en voorkeursplek voor  wielrenners van wereldklasse. Een dergelijk parcours dient te voldoen aan voorwaarden gesteld door het officiële bestuursorgaan voor wielrennen, de UCI  (Union Cycliste Internationale). Realisatie wil men laten samengaan met minimalisatie van de ecologische impact. Genoemd zijn ondermeer reductie van paden, voorkomen van doorsteekjes, bezoekersvrije zones, concentratie van wedstrijdbezoekers op verharde wegen en vermindering van erosie door gebruik van goede bouwtechniek en goede ondergrond.

HeusschenCopier constateert een onbalans. Vanuit de huidige ontwikkelingen van Watersley ontstaat er frictie. Beoogde en bestaande functies raken in onbalans met de omgevingskwaliteiten en kernkwaliteiten van het landschap. Het terugbrengen van die balans is de leidraad in hun zoektocht naar oplossingen. De kernkwaliteiten van het landschap (reliëf, groen karakter, cultuurhistorie en contrast tussen open-besloten) spelen hierbij een cruciale rol.

Het Masterplan van Watersley kent het principe: Stay – Grow – Play

Stay: Op de eerste plaats is Watersley een plek voor internationale talenten om te wonen en te verblijven. Jonge talenten kunnen hier hun woon-carrière opbouwen. Dit woonconcept vormt tevens het verdienmodel van Watersley.

Grow: Talenten kunnen zich op en rondom het park ontwikkelen op allerlei gebieden. Hierin bevindt zich ook de connectie met verschillende bedrijven, welke samen met en door Watersley, een omgeving creëren waarin iedereen een leven lang kan leren.

Play: Gericht op datgene waar de talenten het uiteindelijk allemaal voor doen, wedstrijden winnen en de beste worden. Daarnaast wordt in deze pijler de verbinding gemaakt met de buitenwereld, doordat iedereen welkom is op en rondom het park.

In de gepresenteerde concept visie wil men dit plan uitbreiden met Foster: het koesteren en bevorderen van het omringend landschap.

Daarnaast wil men meerwaarde creëren; meerwaarde waarin de belangen van de verschillende belanghebbende groeperingen vertegenwoordigd worden. Wat men hierbij voor ogen heeft, middels welke stappen dit bereikt en geborgd kan worden en welke basis opgaven hierbij horen, is uitgebreid toegelicht. Het zal onderwerp van de nog volgende interactieve sessies zijn en kunnen we daarom op dit moment helaas (nog) niet in detail met u delen.

Wat we wel al kunnen delen is dit:

De aanwezige belanghebbenden hebben aangegeven plezierig verrast te zijn door de aanpak en de genoemde opgaven die men realiseren wil. En, er zal aandacht zijn voor de gedeelde twijfels en zorgen met betrekking tot het behoud van de natuur (flora en fauna), de aantasting van het natuurlijke absorptie vermogen, de definiëring van de 0-lijn, de benodigde vergunningen, de Pieterpadlopers, de toegankelijkheid van de voetvallen en de gewenste scheiding tussen wandelpaden en MTB-routes.

Wordt vervolgd. Blijf onze website in de gaten houden!

maart 2022:

De burgemeester van Sittard-Geleen heeft de volgende exploitatievergunning verleend. Klik hier voor het volledige document.

Naam bedrijf: Proeflokaal Watersleyde

Locatie: Watersley 1, 6132 KA Sittard

Dossiernummer: OV21.0175

Verzenddatum besluit: 25 februari 2022

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemd besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard.

Nr. 90336 GEMEENTEBLAD 2 maart 2022 Officiële uitgave van de gemeente Sittard-Geleen Gemeenteblad 2022

februari 2022:

De gemeente Sittard-Geleen heeft een vergunning verleend aan Watersley Sports & Talentpark om een proeflokaal te realiseren in het voormalige kloostercomplex.

Hier kunt u het bedrijfsconcept van het proeflokaal Watersleyde inzien.

De door de gemeente verleende vergunning

december 2021:

IVN (Instituut Voor Natuureducatie) Munstergeleen heeft onlangs een persbericht doen uitgaan.

De Notitie Ecologie Watersley is het resultaat van een onderzoek door bureau BRO dat de gemeente Sittard-Geleen heeft aangevraagd om het gebied Watersley ecologisch te kunnen beoordelen. De gemeente Sittard-Geleen heeft hiervoor meerdere vragen opgesteld, zoals u in de notitie kunt lezen. Middels een veld- en bronnenonderzoek is een beoordeling gemaakt van de mogelijke effecten die de activiteiten hebben op beschermde natuurwaarden.

Het plangebied is deels gelegen binnen de ‘goudgroene natuurzone’. Het betreft bosdelen in het westelijk en zuidelijk deel van het plangebied. De hellingbossen in de zuidwesthoek zijn veruit het oudst en daarmee meest ontwikkeld. In de notitie leest u de bevindingen van de toetsing gebiedsbescherming en de toetsing soortenbescherming. In het hoofdstuk conclusies wordt beschreven welke maatregelen en onderzoeken noodzakelijk zijn om de geplande ontwikkeling te kunnen realiseren.

De beide documenten kunt u lezen door op de dikgedrukte namen van de documenten te klikken.

Klik hier voor meer informatie over BRO.

Enkele reacties naar aanleiding van de open dag Watersley op zaterdag 13 november 2021. Namen van de inzenders zijn bekend bij het bestuur. De antwoorden bij de vragen c.q. opmerkingen zijn van Lyan Goltstein, general manager Watersley Sports & Talent Park.

1.

Bedankt voor uw uitnodiging voor de open dag en voor de email om nog vragen te stellen. Ik was helaas verhinderd maar had graag deelgenomen aan de open dag. Mijn vraag is of u een presentatie of een document kunt delen rondom de plannen die er zijn aangezien ik het erg interessant vind wat er gebeurt op het Watersley terrein.

Alvast van harte bedankt.

Groetjes,

Antwoord: 

Via platform KLP hebben we uw vraag ontvangen m.b.t. de open dag op Watersley. Jammer dat je niet aanwezig kon zijn. Uiteraard ben je op een ander moment welkom, je mag altijd contact met mij opnemen voor een rondleiding of iets dergelijks.

Leuk om te lezen dat je interesse hebt in alles wat op het park gebeurt! Helaas kan ik zo geen informatie met je delen, omdat we graag willen dat iedereen dezelfde informatie krijgt. Als het goed is staat er een hoop informatie op de website van Sittard Zuid-Oost en uiteraard op onze eigen website.

 Mocht je interesse hebben in een kop koffie, zien we je graag op Watersley!  Ik wens je een prettig weekend en hoop je vraag beantwoord te hebben,

2.

Waarom heeft de hr. Petit in het begin (in ieder geval naar de omgeving toe en denkelijk ook naar de gemeente) zo solistisch, eigengereid en doordrammerig geopereerd, waardoor velen vonden dat ze herhaaldelijk voor voldongen feiten gesteld werden. Acties die ten dele niet door vergunningen gedekt waren. Achterdocht die daardoor ontstond werd nog versterkt door de wijze waarop de toegang tot het terrein, niet alleen door verbodsbordjes, maar ook door tal van hekken voorkomen moest worden.

En dat in samenhang met de eerste zin.

Mvg

Antwoord:

Via Platform KLP hebben we uw vraag binnen gekregen met betrekking tot het terrein Watersley. Dank hiervoor. Graag wil ik deze persoonlijk beantwoorden.  

De heer Petit heeft nooit solistisch, eigengereid of doordrammerig willen opereren, maar juist een plek willen creëren waar eenieder welkom is. Een plek waar jong en oud elkaar ontmoeten, waar de historie in ere wordt gehouden en waar iedereen zich thuis voelt. Een plek waar talent zich kan ontwikkelen. Iedere minuut van zijn dag en iedere euro die hij heeft, zitten in dit project. Niet om zijn beurs te vullen, maar juist om iets voor de maatschappij te betekenen. Wij begrijpen dat dit voor de buitenwereld niet altijd even duidelijk is. Het is dan ook bijzonder lastig iedereen op de hoogte te stellen van de vele plannen die er zijn. Iedere keer proberen we stappen in de juiste richting te zetten wat betreft communicatie, waarbij deze open dag weer een mooie stap is geweest. Verder zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden voor een omwonenden-campagne, waarbij iedereen die hier interesse in heeft op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen. Onze samenwerking met het platform KLP is hier onderdeel van. Ook een tweewekelijks overleg met de Gemeente zien wij als mooie stappen in de juiste richting. Wij hopen dat we het vertrouwen in ons als organisatie weer mogen herstellen, maar zijn ons ervan bewust dat dit niet over een nacht ijs gaat. Graag uw begrip hiervoor.  

Voor wat betreft het verbod tot het terrein; dit is helaas een noodgedwongen keuze geweest. Op het park hadden we herhaaldelijk last van zogenoemde relschoppers, welke gebouwen en natuur schade toebrachten. Op het moment dat wij deze borden niet hebben hangen, kunnen wij ons niet verweren tegen deze individuen. Daarnaast werd er herhaaldelijk met motors gecrost op het terrein, welke via de paden waar nu hekken staan, door de bossen naar binnenkwamen. Om deze zoveel mogelijk via de toegangswegen op te kunnen vangen, hebben we de andere ingangen gesloten. Uiteraard bent u welkom op het terrein, met dien verstande dat u “vriend van Watersley” bent. Zo houden we samen het park in ere. Ook wij zien graag de hekken verdwijnen, maar tot op heden is dit noodzaak. Wij hopen nogmaals op uw begrip en vertrouwen dat uit goede wil is gehandeld.  

Wij hopen ten zeerste dat uw blik op Watersley door de open dag is veranderd in positieve zin.

Mocht u nog vragen hebben of graag de diepte in gaan op een van de besproken thema’s, mag u altijd contact opnemen.

 Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd,

3.

Het was een mooie rondleiding over een terrein met historie. Mooi en minder mooi!

Een inspirerende inleiding. Niet alleen een mooi verhaal maar met hart en ziel gebracht. Hart voor de jonge talenten, hart voor de natuur , en hart voor de architectuur en haar geschiedenis. Maar ook met verwachtingen naar de toekomst. Niet langs geplaveide paden, maar trouw aan zijn visie om mens , natuur en wat het voort brengt te verbinden. Ik kom snel nog eens terug! Het fietsproducten, het houtproject en het bosproject spreken mij zeer aan om tenslotte te kunnen genieten in de taverne van wat arbeid en natuur ons geeft.

Onverwacht mooi!

Antwoord:

Via het platform KLP hebben we uw reactie op de open dag mogen ontvangen. Via deze weg willen we u hartelijk danken voor de lovende woorden en u bent ten alle tijden welkom op het park voor een kop koffie of anderzijds.

Hopelijk tot snel,

4.

We hebben genoten van de open dag. De informatie was uitgebreid en goed, dus vragen hebben wij niet meer.

Onze hartelijke dank voor een fijne interessante middag.

Met vriendelijke groet

Antwoord

Via het platform KLP hebben we uw reactie op de open dag mogen ontvangen. Via deze weg willen we u hartelijk danken voor de lovende woorden en u bent ten alle tijden welkom op het park voor een kop koffie of anderzijds.

Hopelijk tot snel,

5.

Geacht Wijkplatform,

N.a.v. de open dag Watersley en uw mail maak ik graag van de gelegenheid gebruik de aandacht van het wijkplatform te vragen voor potentieel ernstige veiligheidsrisico’s in het bos nabij het Watersley terrein.

Ruim 1 jaar geleden zijn hier veel bomen die niet meer in goede staat verkeren, voorzien van een rode stip om geruimd te worden. Sommige van deze bommen zijn oud, (bijna) dood, en er vaak zo slecht aan toe dat ze bij een storm of rukwind makkelijk om kunnen waaien. Hetgeen in het afgelopen jaar ook al gebeurd is. Met hun vaak enorme lengte en massa hoeft het geen betoog dat mensen die op een dergelijk moment in de buurt zijn ernstig gevaar lopen.

De heer Petit vertelde zaterdag dat hij nog geen toestemming heeft het bos uit te dunnen. Dit vanwege een conflict tussen gemeente en provincie die het tot nu toe kennelijk niet eens zijn kunnen worden. Wellicht zou het wijkplatform de verantwoordelijke ambtenaren bij gemeente en/of de provincie kunnen achterhalen om ze te attenderen op het iedere dag toenemende veiligheidsrisico. En zodra het genoemde conflict opgelost is, de planning van de uitdunning op te volgen met de heer Petit en zijn organisatie.

Met vriendelijke groet,

P.S. Indien mogelijk en zinvol, ben ik zelf gaarne bereid een bijdrage te leveren om dit issue opgelost te krijgen. Neem in dit geval even contact met me op.

Antwoord

Vanuit Provincie hebben we toestemming om de oude, dode bomen te kappen, om het bos op deze manier weer veilig te maken. Helaas hebben we tot op heden nog geen vergunning vanuit de Gemeente. Deze vergunning is niet verleend en ook niet opnieuw aangevraagd. Dit staat wel weer op de planning.

Uiteraard zien wij er de meerwaarde van in wanneer het Wijkplatform de situatie aanstipt bij de Gemeente, met dien verstande dat Watersley samen met Gemeente in gesprek is om tot een vergunning te komen. Ook in de daadwerkelijke uitvoering zouden we graag de samenwerking met het wijkplatform opzoeken.

6.

Wordt onderzocht of er Tiny Houses geplaatst kunnen worden op Watersley?

Antwoord:

Via platform KLP hebben we uw vraag met betrekking tot het terrein Watersley mogen ontvangen, waarvoor dank.

Graag reageer ik hier persoonlijk op. Wij zijn niet voornemens om te onderzoeken of er Tiny Houses geplaats kunnen worden. Wij maken gebruik van de huidige infrastructuur aan gebouwen en geven deze een nieuw leven. Dat betekent enkel dat wij bestaande gebouwen renoveren.

 Is op deze manier uw vraag beantwoord?

Mochten er nog meer vragen opkomen of wilt u graag een persoonlijke rondleiding, bent u van harte welkom. Neem dan even contact op met ondergetekende.

 

Op maandag 04 oktober 2021 berichtte dagblad De Limburger dat het Watersley Sports & Talentpark bezwaar aantekent bij de gemeente Sittard-Geleen voor de opgelegde dwangsommen voor enerzijds de bomenkap en anderzijds de aanleg van een mountainbike-pad in het groengebied bij het voormalig klooster Watersley.

Eerder werd een dwangsom opgelegd van € 35.000,- voor het illegaal kappen van bomen op het Watersley terrein. Watersley Sports & Talentpark had een vergunning aangevraagd voor de kap van 500 bomen, maar deze aanvraag is vervolgens door de gemeente Sittard-Geleen geweigerd. Naast deze dwangsom is er nu een tweede ‘straf’ omdat het NK mountainbike heeft plaatsgevonden op deels ‘illegale paden’.

Om het NK mountainbike te laten plaatsvinden op een ‘spectaculaire en pittige route’ werd in het hellingbos aan de zuidzijde van Watersley een nieuw mountainbike-pad aangelegd. Dat gebeurde echter zonder vergunning. Gevolg: de gemeente legde opnieuw een dwangsom op.

Een deel van het Watersley terrein is aangewezen als ‘goudgroene’ natuur. Binnen een goudgroene natuurzone streeft de provincie naar behoud en beheer van de reeds aanwezige natuur en de ontwikkeling van nieuwe natuur. De provincie Limburg schrijft hierover in het algemeen: “Als u een activiteit organiseert in de zogenaamde Goudgroene natuurzone, Zilvergroene natuurzone, de Bronsgroene landschapszone of in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en deze activiteit tast de natuur- en landschapswaarden aan, dan moet u dat financieel of fysiek compenseren. Anders mag de activiteit niet doorgaan.”

Zie eventueel voor meer informatie over de indeling van natuurzones deze website.

Het is evident dat er een spanningsveld is tussen de plannen van Watersley Sports & Talent park en de aanwezigheid van deze ‘goudgroene’ natuurzones. Naast de sportieve activiteiten wil men ook een voedselbos realiseren en men argumenteert dit als volgt: “The new food forest at Watersley Sports & Talentpark will be a source of power for athletes, where athletes will soon be able to harvest or pick their own food.” Het voedselbos moet gaan resulteren in een foodlab voor de atleten. Volgens de plannen van Watersley Sports & Talentpark moet dat foodlab begin volgend jaar de deuren openen in het voormalig klooster dat momenteel gerenoveerd wordt. In het voormalig klooster worden ook 29 luxe studio’s gerealiseerd en een hotel met 44 kamers.

Jean Baggen

Vragen vanuit de politiek over de ontwikkelingen op het terrein Watersley; augustus 2021

Namens de GOB fractie verzoeken raadslid Berry van Rijswijk en burgerraadslid Fred Vroomen het College van B&W om duidelijkheid te verschaffen over de stand van zaken rond Watersley.

Klik op deze link om de gestelde vragen in te zien

Klik hier om de investeringsplannen van Watersley Sports & Talent Park te lezen.

Eind juni 2021 is door Watersley Sport & Talentpark een vergunningaanvraag gedaan bij de gemeente Sittard-Geleen voor het vestigen van een horecagelegenheid in het souterrain van het voormalig klooster. Klik hier om de vergunningaanvraag in de zien. Onder deze link treft u de bouwtekening van het proeflokaal Watersleyde aan.

Vlak voor de zomervakantie maakte de gemeente bekend dat vooralsnog een tweetal vergunningaanvragen geweigerd is. Het betreft een aanvraag voor de bomenkap en een aanvraag voor het plaatsen van een tijdelijke unit ten behoeve van de verkoop van ijs bij Watersley.

Klik hier om beide documenten in te zien

Het terrein ‘Watersley’ op de Kollenberg is volop in ontwikkeling. Het ‘Watersley Sports & Talent Park’ is op dit moment een campus waar topsporters en topsporttalenten uit binnen- en buitenland verblijven. Er zijn de nodige ambitieuze plannen om het terrein verder te ontwikkelen, maar tegelijk is ‘Watersley Sports & Talent Park’ een onderdeel van het landelijk gebied in de grensstreek ten oosten van Sittard en Munstergeleen. Huis Watersley is sinds 1967 een Rijksmonument.

Een aantal jaren geleden heeft de provincie Limburg het terrein Watersley gekocht en daarna in een erfpachtconstructie uitgegeven aan Watersley Development. Destijds zei gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur): “Door de gronden als provincie aan te kopen en in erfpachtconstructie uit te geven, maken we doorontwikkeling van ondernemerschap mogelijk. En daarmee ook duurzame werkgelegenheid. Tegelijk geven we met deze investering een stevige impuls aan een duurzame infrastructuur voor de talentontwikkeling en topsport in Limburg.”

Binnen het door de Provincie vastgestelde erfpachtkader kan Gedeputeerde Staten deze ontwikkeling toetsen. De provincie Limburg streeft naar een duurzame economische ontwikkeling van het gebied.

Het Wijkplatform werd een aantal maanden geleden verrast door de aanvraag van een kapvergunning voor maar liefst 500 bomen op het terrein Watersley. Tegelijk werd geconstateerd dat er aan de zuidhelling van het terrein al een aantal bomen gekapt is en dat de voorheen openbare weg naar de ingang van het terrein afgesloten werd. In dagblad De Limburger van woensdag 10 maart 2021 wordt in het artikel ‘Zorgen over bomenkap in groengebied’ enerzijds de zorg uitgesproken over de voorgenomen bomenkap op het Sports & Talentpark Watersley en anderzijds de herplanting van een groot aantal bomen gemeld.

Het lijkt ons als Wijkplatform verstandig om op onze website deze pagina te maken waarin de belangen van alle betrokken partijen een plaats krijgen. We willen u als wijkbewoners en als geïnteresseerden zo compleet mogelijk informeren over de ontwikkelingen. Houd u daarom onze website in de gaten. Zodra er weer nieuwe informatie beschikbaar is, zullen we die informatie met u delen op de Watersley-pagina van onze website.

We nodigen u uit om hierop te reageren via onze Facebookpagina. In een eerder stadium waren we van plan om middels een vergadering u te informeren over deze ontwikkelingen, maar we kunnen via de website deze informatie uitgebreider aanleveren en de informatie kan op deze wijze ook breder gedeeld worden.

Jean Baggen