Nieuwsbrief augustus 2021

De allereerste nieuwsbrief!

U ziet het goed; de eerste nieuwsbrief van ‘Sittard Zuid-Oost’ staat op uw scherm. Digitaal, kort en krachtig, dat was de opdracht voor de redactiecommissie. Met nieuwsflitsen die er toe doen. Waarmee we u bijpraten op het moment dat er aanleiding toe is. Zodat u op de hoogte blijft van ontwikkelingen in de wijk. En uiteraard, zodat u ook kennis neemt van zaken die ‘van buiten’ komen en die misschien van invloed zijn op het leven in onze 3 wijken.
Bestuur en redactie vertrouwen er op u met de nieuwsbrief van dienst te zijn. Wij spannen ons in om ook de komende edities interessant en bondig te houden. Ziet u aanleiding om te reageren, schroom dan niet. Uw reactie wordt op prijs gesteld. Wij wensen u veel leesplezier.

Tip: hou de actualiteiten op deze website in de gaten!

Stand van zaken renovatie stadspark en herinrichting Geleenbeek

Wie nu al rondom de ‘roeivijver’ wandelt, zal verbaasd zijn over hoe gestaag en mooi de renovatie van het stadspark en de herinrichting van de Geleenbeek verloopt. Met name de roeivijver en de beek rond de Ophovenermolen en de Vief Heringe zijn al intensief aangepakt. Het achterterras van de Vief Heringe is veranderd en langs het terras is een vijver ontstaan waar de Geleenbeek op uitkomt. Ook is al een bypass en een vistrap aangelegd. De beekzijde van het terras bestaat nu uit een wand van rotsblokken en ook de vistrap en bypass zijn afgewerkt met mooie rotsblokken.

De exploitant van De Vief Heringe heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om het gehele terras te vernieuwen. De bestrating en het terrasmeubilair zijn vernieuwd. Langs het terras is een leuning aangebracht en er zijn ‘Belgische’ lantaarnpalen geplaatst. Het terras heeft daarmee een uitstraling gekregen die past bij het historische pand.

De stichting Jacob Kritzraedt heeft ook van de gelegenheid gebruikgemaakt om een gedeelte van de molen te laten restaureren en het waterrad op te knappen. Dit is gestraald en gecoat en inmiddels weer teruggeplaatst. Als het Waterschap klaar is met de bypass en een nieuw te bouwen stuw zal de molen opnieuw in gebruik worden gesteld en kan weer elektrische energie worden opgewekt. De verwachting is dat dit rond september/oktober gerealiseerd is.

(bron)
Voor meer informatie over de Ophovenermolen en de restauratie zie de nieuwsbrief van de vrienden van Jacob Kritzraedt https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2021/06/02213737/NIEUWSBRIEF-7-_-PV.pdf

Een wandeling door en rond het stadspark zal u een indruk geven van hoe het stadspark en omgeving opnieuw ingericht gaat worden en hoe mooi het zal gaan worden. Als alles klaar is zal dit zeker weer een toegevoegde waarde hebben voor ons groene stadsdeel Sittard Zuid-Oost.

Ontwikkelingen op het terrein Watersley

Het terrein ‘Watersley’ op de Kollenberg is volop in ontwikkeling. Het ‘Watersley Sports & Talent Park’ is op dit moment een campus waar topsporters en topsporttalenten uit binnen- en buitenland verblijven. Er zijn de nodige ambitieuze plannen om het terrein verder te ontwikkelen, maar tegelijk is ‘Watersley Sports & Talent Park’ een onderdeel van het landelijk gebied in de grensstreek ten oosten van Sittard en Munstergeleen. Huis Watersley is sinds 1967 een Rijksmonument.

Een aantal jaren geleden heeft de provincie Limburg het terrein Watersley gekocht en daarna in een erfpachtconstructie uitgegeven aan Watersley Development. Destijds zei gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur): “Door de gronden als provincie aan te kopen en in erfpachtconstructie uit te geven, maken we doorontwikkeling van ondernemerschap mogelijk. En daarmee ook duurzame werkgelegenheid. Tegelijk geven we met deze investering een stevige impuls aan een duurzame infrastructuur voor de talentontwikkeling en topsport in Limburg.”
Binnen het door de Provincie vastgestelde erfpachtkader kan Gedeputeerde Staten deze ontwikkeling toetsen. De provincie Limburg streeft naar een duurzame economische ontwikkeling van het gebied.
Het Wijkplatform werd een aantal maanden geleden verrast door de aanvraag van een kapvergunning voor maar liefst 500 bomen op het terrein Watersley. Tegelijk werd geconstateerd dat er aan de zuidhelling van het terrein al een aantal bomen gekapt is en dat de voorheen openbare weg naar de ingang van het terrein afgesloten werd. In dagblad De Limburger van woensdag 10 maart 2021 wordt in het artikel ‘Zorgen over bomenkap in groengebied’ enerzijds de zorg uitgesproken over de voorgenomen bomenkap op het Sports & Talentpark Watersley en anderzijds de herplanting van een groot aantal bomen gemeld.
Het leek ons als Wijkplatform verstandig om op onze website een pagina te openen waarin de belangen van alle betrokken partijen een plaats krijgen. We willen u als wijkbewoners en als geïnteresseerden zo compleet mogelijk informeren over de ontwikkelingen. Houd u daarom onze website in de gaten. Zodra er weer nieuwe informatie beschikbaar is, zullen we die informatie met u delen op deze Watersley-pagina van onze website.
We nodigen u uit om hierop te reageren via onze Facebookpagina. In een eerder stadium waren we van plan om middels een vergadering u te informeren over deze ontwikkelingen, maar we kunnen via de website deze informatie uitgebreider aanleveren en de informatie kan op deze wijze ook breder gedeeld worden.

Vergaderingen

Vanaf november 2020 is er iedere twee maanden een digitale vergadering geweest van bestuur, vertegenwoordigers gemeente en geïnteresseerde wijkbewoners. De evaluatie van deze vergaderingen heeft tot de conclusie geleid dat we het overleg en de informatieverstrekking op een andere wijze zullen gaan doen. Een vergadering moet minimaal een doel hebben en er moet een relevant en/of actueel onderwerp besproken kunnen worden.
Tijdens de vergaderingen werd veelal informatie gedeeld, maar die informatie werd slechts gedeeld met de aanwezigen. Het bestuur is van mening dat de informatie breder gedeeld kan worden en wil vooral de website, de digitale nieuwsbrief en de Facebook-pagina inzetten als kanalen. Het bereik van de website en van de Facebookpagina is vele malen groter. We willen u vragen om u aan te melden als lid van de Facebookgroep Sittard Zuid-Oost. Daar kunt u, als u bent aangemeld, zelf ook foto’s, video’s en andere documenten plaatsen.
Het bestuur  heeft besloten om alleen nog te vergaderen als er vanuit de wijkbewoners behoefte is aan overleg en als tijdens dat overleg resultaatgericht gesproken kan worden. Op die wijze kunnen we flexibeler overleggen en zijn we niet meer gebonden aan het vaste stramien van tweemaandelijks overleg.
Mocht zich een onderwerp of een probleem aandienen dat u graag met ons en met mede-wijkbewoners wilt bespreken dan horen we dat graag van u.

Verkeersveiligheid Heerlenerweg & Leyenbroekerweg

Er is afgelopen jaar een bewonerscollectief opgestart om de verkeersveiligheid van de Heerlenerweg en Leyenbroekerweg te bevorderen. Volgens bewoners wordt er (veel) te hard gereden en is de verkeersdrukte hoog. Oversteken is mede daarom gevaarlijk, net als het betreden of verlaten van parkeervakken en opritten. Gemeente Sittard-Geleen, Politie en Handhaving hebben een schouw uitgevoerd en daar komt het het volgende uit naar voren.

Ja, er wordt te hard gereden. Gemiddeld zelfs 57 km/u (gemeten). Toch valt deze gemiddelde snelheid niet onder onder het minimale criterium van de politie. Er worden daarom geen grootschalige acties worden opgestart. Wat kan er wel? Gemeente Sittard-Geleen heeft toegezegd zo snel mogelijk thermoplast stickers met ’50’ op het wegdek te laten plaatsen om de automobilist te herinneren aan de snelheidslimiet. Ook worden de twee oversteekplaatsen op de kruising Heerlenerweg/Kapellerweg opnieuw ingericht. Hierbij worden automobilisten opvallender geattendeerd op de voetgangersoversteekplaatsen zónder zebrapad. Zodra deze geplaatst worden, zullen wij u informeren via www.sittardzuidoost.nl en Facebook.

De aanvraag voor een zebrapad wordt door Gemeente Sittard-Geleen overigens niet gehonoreerd in verband met de verkeersintensiteit en het feit dat beide wegen een gebiedsontsluitende functie hebben. Het collectief heeft ook de zorgen over het oversteken bij de school en kinderopvang aan de Leyenbroekerweg besproken. Gemeente Sittard-Geleen geeft aan dat men veilig kan oversteken bij de kruising Bernhardlaan/Leyenbroekerweg en er geen andere oversteekplaatsen worden ingericht.

Overige acties op de Heerlenerweg en Leyenbroekerweg zoals het plaatsen van smileys, laseracties door politie en handhaving werken tijdelijk en daar wil het bewonerscollectief niet op focussen. Daarom blijft het bewonerscollectief ook na dit kleine succes een vinger aan de pols houden. Het betreft weliswaar de lange termijn, maar er staan plannen op de agenda van Gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg. Hoog op de lijst van de Provincie staat het herinrichten van de kruising N276/Heerlenerweg. Het plan dat er ligt betreft een ongelijkvloerse kruising zoals in noordelijke richting op de N276 in Sittard meerdere malen voorkomt. Na voltooiing zullen sluiproutes niet meer aantrekkelijk zijn en zal de verkeersintensiteit afnemen. De komende jaren gaat dat nog niet uitgevoerd worden, maar het bewonerscollectief en het bestuur van het wijkplatform houden de ontwikkelingen nauw voor u in de gaten.

Dit geldt ook voor de herinrichting en/of groot onderhoud van de Heerlenerweg en Leyenbroekerweg in de toekomst. Op enig moment in de toekomst worden de wegen in opdracht van Gemeente Sittard-Geleen aangepakt. Dit zal overigens vooralsnog de komende 5 jaar niet gaan plaatsvinden. De visie van Gemeente Sittard-Geleen is om het huidige ontwerp van President Kennedysingel en Odasingel door te trekken tot aan de kruising met N276. Wanneer het plan ter tafel gaat komen, krijgen bewoners, net als bij de herinrichting van de Molenweg en Vijverweg, ruimte voor inspraak. U wordt op de hoogte gehouden.

Een klein succes is toch een succes! Hopelijk leiden de thermoplaststickers met ’50’ tot een verlaging van de gemiddelde snelheid en wordt het oversteken op de kruising met de Kapellerweg binnenkort een stuk veiliger voor iedereen!