Nieuwsbrief december 2022

Nieuwjaarswens

2022 … bijna voorbij; maar nog heel veel te wensen;
Nee, niet voor mij maar juist voor andere mensen.

Voor hen in oorlog, dichtbij en verder weg;
voor onderdrukten in landen met ‘n staat van beleg.
Voor andersdenkenden en andersgeaarden;
in landen met opgelegde normen en waarden;
zonder vrijheid van mening en gevoel,
wens ik een toverstaf met als enig doel:

Het creëren van ‘n heel besmettelijke Vrede-22 mutant
waardoor iedereen vredelievend wordt en heel tolerant
en middels knuffels en kussen, lachen en proesten
iedereen elkaar besmet waarmee we de wereld voor eenieder oppoetsen!

Hele fijne feestdagen en de allerbeste wensen!
Het bestuur van uw wijkplatform

Update wateroverlast in Sittard Zuid-Oost

In de vorige nieuwsbrief hebben we al gemeld welke maatregelen bewoners zelf en de gemeente kunnen nemen om wateroverlast tegen te gaan. We maakten onderscheid tussen maatregelen door bewoners, direct uitvoerbare maatregelen door de gemeente en maatregelen door de gemeente waarvoor een ontwerp nodig is. De gemeente heeft niet stilgezeten en meldt :

  • Alle kleine maatregelen om wateroverlast te verminderen, zijn uitgevoerd.
  • Er zijn adviezen verstrekt aan bewoners om zelf maatregelen te treffen om de wateroverlast te verminderen.
  • Het ontwerp om de wateroverlast ter plaatse van de Heerlenerweg te verminderen is gereed. Er heeft afstemming met de bewoners plaatsgevonden en de opdracht ligt bij een aannemer. De uitvoering zal, mits de weersomstandigheden dit toelaten, begin 2023 gaan plaats vinden.
  • Het ontwerp Kapellerweg is ook afgerond en besproken met de bewoners. Inmiddels loopt de aanbesteding. In januari zal het gunningstraject worden afgerond en is de aannemer bekend. In verband met de huidige levertijden van materialen is de startdatum nog niet bekend. Deze zal waarschijnlijk ergens in het tweede kwartaal van 2023 liggen.

Heeft u wateroverlast en behoefte aan contact met de gemeente? Maak een melding via telefoonnummer 14046.

Bewoners zelf aan het woord

Ineke en André Smit van de Oude Heerlenerweg:

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst wateroverlast in het afgelopen voorjaar en ons gesprek met dhr. R. Weijers aldaar is er een afspraak gemaakt voor een huisbezoek bij ons. Op 22 juli jl. heef t dit plaatsgevonden. De heren Strookman en Weijers hebben een uitgebreide inspectie rond ons huis gedaan om te kijken of de gemeente nog zou kunnen bijdragen bij het verbeteren van onze problemen met onze wateroverlast. Onze inrit liep schuin naar beneden waardoor er bij veel regen water in onze garage en tuin liep.

De gemeente heeft in september een bedrijf gestuurd. Er is een waterkerende constructie gemaakt waarbij de stoep 5 cm is verhoogd waardoor het water minder snel onze inrit op stroomt. Er is netjes en snel gewerkt, in anderhalve dag was de klus geklaard. Tot nu toe hebben we geen wateroverlast ondervonden, maar echt hevige regenval is nog uitgebleven en hebben we het gelukkig nog niet kunnen testen. Het zou nog wel helpen als er meer geveegd zou worden in onze straat.

We wensen alle wijkbewoners een mooi 2023 toe zonder wateroverlast!

Marlie en Ton Theunissen van de Hoeferlaan:

Jaren geleden hebben wij een terugslagklep laten plaatsen zodat het rioolwater alleen van het woonhuis naar het riool kan vloeien en niet, zoals in het verleden wel gebeurde, andersom. Er is echter een probleem als de klep dicht gaat dan kan het hemelwater van het eigen dak niet weg. Naderhand hebben wij dan ook een grote regenton aan de achterkant van ons huis geplaatst. Middels een aangesloten slang wordt daarmee een deel van onze tuin van water voorzien. Enkele maanden geleden, tijdens de informatieavond van het wijkplatform, is de gedachte om al ons eigen hemelwater in onze eigen tuin te loodsen met de voorlichters van de gemeente besproken. Naar aanleiding hiervan is samen een plan de campagne voor een volledige afkoppeling gemaakt en is de bestaande subsidieregeling toegelicht. Recentelijk zijn alle afvoeren van het dak afgekoppeld. Al onze regenpijpen zijn nu voorzien van aansluitingen waardoor ons hemelwater gelijkmatig over onze hele tuin verdeeld wordt. Hiermee houden we het steeds schaarser wordende water langer vast hetwelk ook beter is voor het milieu.

Met de allerbeste wensen voor een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

Introductie nieuwe stadsdeelmanager

Romy Winkens:

“Hallo allemaal, Sinds 1 juni 2022 ben ik gestart als stadsdeelmanager van de wijken Ophoven, Sanderbout, Kollenberg, Park, Leyenbroek, Sittard-Centrum, Limbrichterveld en Hoogveld. Vóór deze functie ben ik werkzaam geweest als analist bij het team openbare orde en veiligheid van de gemeente Sittard-Geleen. Ik ben er voor alle vraagstukken op het gebied van leefbaarheid en alles wat daaraan raakt zoals onder andere veiligheid en inwonersparticipatie. Mijn werk wordt pas leuk en waardevol als ik zo veel mogelijk te weten kom van de wijken waarin ik werkzaam ben. Niemand kan mij daarbij beter helpen dan inwoners zelf . Ik zou jullie dan ook heel graag willen uitnodigen om mij te e-mailen als jullie een nadere kennismaking op prijs zouden stellen. Ik ben te bereiken via romy.winkens@sittard-geleen.nl. In het nieuwe jaar organiseer ik een bijeenkomst waarin ik graag met inwoners praat over welke zorgen er zijn in de wijk. Op basis daarvan kan ik mijn prioriteiten van de komende tijd gaan bepalen. Ik zou uw aanwezigheid tijdens deze bijeenkomst dan ook heel erg op prijs stellen. Dit vindt plaats op 16 januari 2023 om 19:00. De locatie wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt op de website metsittardgeleen.nl onder het kopje ‘inwonerspeiling’.

Ik kijk uit naar een ontmoeting in het nieuwe jaar en voor nu wens ik u allen hele fijne feestdagen!”

Terugblik op 2022

Op weg naar het nieuwe jaar, zo in die donkere en regenachtige dagen voor Kerst, is het tijd om even achterom te kijken naar wat er zoal gebeurd en veranderd is in onze wijken in het afgelopen jaar.

Dit jaar werd het omvangrijke Corio Glana project zo goed als afgerond, althans het gedeelte vanaf de Middenweg tot en met het Stadspark. Voordat dit project van start ging werd door velen gedacht: ‘Is dit nu echt nodig? De Geleenbeek en omgeving vanaf de Middenweg is toch in orde?’ en kon menigeen niet geloven dat het nog mooier en beter zou kunnen worden. Het project is klaar en we kunnen heel trots zijn op het resultaat. De bedding van de Geleenbeek is omgetoverd tot een prachtig wandel- en fietsgebied, het Stadspark en de vijver zijn in oude glorie hersteld, zoals ooit bedoeld in de jaren ’20 van de vorige eeuw toen dit park door landschapsarchitect Tersteeg werd aangelegd  met landschappelijke en formele elementen in een zogenaamde gemengde tuinstijl.

De bewoners van verzorgingshuis De Baenje zijn dit jaar verhuisd naar het gloednieuwe ‘Hof van Serviam’ en in de loop van de herfst is het verouderde complex ‘De Baenje’ afgebroken. De nieuwbouwplannen hebben eind 2021 geleid tot de oprichting van het buurtcomité WijWonen. Op onze website volgen we de ontwikkelingen en de discussies rondom deze nieuwbouwplannen. Zie voor alle documenten en nieuwsbrieven deze link.

Aan de oostzijde van Kollenberg gingen de restauratie- en renovatie activiteiten van het complex Watersley het hele jaar door. Zoals eigenaar Joop Petit vertelde tijdens de Open Dag op 15 oktober 2022 is het zijn levenswerk aan het worden, waarbij idealisme, gedrevenheid en passie de boventoon voeren. Watersley Sports en Talentpark en de gemeente Sittard-Geleen hebben in het afgelopen jaar een convenant getekend. Daarmee onderstrepen de twee instanties de al bestaande samenwerking en maken afspraken om samen, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheden, een unieke sportinfrastructuur te creëren. Het college van B & W vindt de ontwikkelingen op Watersley van grote toegevoegde waarde voor de gemeente Sittard-Geleen, enerzijds op het gebied van sport en sportstimulering en anderzijds door de kwalitatieve impuls die aan het gebied en de omgeving gegeven wordt. Andere partijen, zoals IVN, benadrukken ook de noodzaak voor duurzame ontwikkeling en verantwoord natuurbeheer. Om de ontwikkelingen bij Watersley te volgen klik hier. 

Voor de bewoners van onze drie wijken is er in 2022 weer een belangrijke stap gezet in de aanpak en het verminderen van de problematiek bij hevige regenbuien. Tijdens de uitermate zinvolle bewonersbijeenkomst op 6 juli 2022 heeft een aantal aanwezigen hun eerdere melding toegelicht maar zijn er ook nieuwe meldingen gedaan. De gemeente is met deze meldingen aan de slag gegaan. Dit heeft tot vele huisbezoeken geleid. Enerzijds om een goed beeld te krijgen van wat er nu exact aan de hand is en anderzijds om te bezien welke maatregelen uitgevoerd zouden kunnen worden om de overlast te verminderen. Voor een uitgebreide beschrijving van mogelijke maatregelen zie deze pagina.

Op de website van het wijkplatform is in december van 2022 een nieuwe pagina geopend die gedurende het hele jaar 2023 verder gevuld zal worden door onze gastschrijver ‘Gardien de la Nature’. Iedere maand wordt een column toegevoegd die betrekking heeft op het belang en het onderhoud van het groen in en rond de bebouwde kom van de stadsdelen en dorpen die samen de gemeente Sittard-Geleen vormen. De eerste column kunt u nu lezen op onze nieuwe groene pagina.

Twee jaar geleden ontvingen wij als Wijkplatform KLP een uitnodiging om mee te doen aan de landelijke Zwerfafval Opruimdag. Deze uitnodiging is opgepakt. Vervuiling in de openbare ruimte om ons heen, op de straten, in de parken, in de beken en sloten komt niet uit de lucht vallen. Dat doen we zelf. En we zullen ook zelf in actie moeten komen om dit te veranderen. Deze actie leidde naast het opruimen van zwerfafval tijdens de landelijke Opruimdagen vanaf maart 2021 ook tot deelname aan de World Cleanup Day en dat voor het eerst in september 2022. Vanuit de verzamelplaats op de Hoeferlaan is op 17 september 2022 een kleine groep bewoners met grijper en afvalzak erop uitgetrokken om zwerfafval in te zamelen. De resultaten kunt u hier lezen.

Als we in dit overzicht naar volledigheid streven, dan verdient de in 2022 gevoerde discussie over het al dan niet realiseren van Padelbanen bij SLTC ook genoemd te worden. Op deze pagina in onze website krijgen zowel de voor- als tegenstanders ruimte om hun standpunten te delen.

Het is ons als wijkplatform gelukt om in 2022 de website verder te laten groeien met voor de bewoners relevante nieuwsberichten en pagina’s, om de Facebook groepspagina een paar keer per maand te voorzien van nieuwsfeiten en om drie keer een digitale nieuwsbrief rond te sturen naar een groot aantal adressen.

We wensen u nogmaals hele mooie Kerstdagen en een aangename jaarwisseling.

Bestuur Wijkplatform Kollenberg, Leyenbroek & Park

Introductie nieuwe columnist

Door: Gardien de la Nature

Op onze website, onder de menukeuze ‘LINKS’ en ‘GEMEENTE’ vindt u een nieuwe rubriek: GROEN. Iedere maand zal hier een bijzondere bijdrage door onze Gardien de la Nature gepubliceerd worden. De onderwerpen zullen variëren maar uiteraard gerelateerd zijn aan de titel van de rubriek. De Gardien de la Nature stelt zichzelf hier aan u voor.
Nieuwsgierig? Neem een kijkje.

Nieuwe bewoners

Nieuwe bewoners in onze wijken willen wij graag van harte welkom heten en hen attenderen op het bestaan van het wijkplatform. Mocht u nieuwe buren gekregen hebben, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit door te geven aan onze secretaris (info@sittardzuidoost.nl)? Dan zorgen wij voor de bezorging van een welkomstkaartje.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw melding.