Nieuwsbrief oktober 2022

Open dag Watersley: zaterdag 15 oktober

Zoals eerder aangekondigd op onze website en onze Facebook pagina biedt Watersley Sports & Talentpark op verzoek van een aantal buurtbewoners, op zaterdag 15 oktober 2022, u als bewoner van Sittard Zuid-Oost (Kollenberg, Leyenbroek en Park) opnieuw de mogelijkheid om uitgebreid kennis te maken met de ontwikkelingen op het terrein Watersley. De open dag gaat evenals de vorige keer in twee sessies plaatsvinden. De ochtendsessie start om 11:00 uur en de middagsessie om 13:00 uur.

Op dit moment staat een groot deel van het complex in de steigers. Dit is de kans om te zien en te horen wat er allemaal gebeurt en ontwikkeld wordt achter deze steigers.

Na ontvangst in het centrale gebouw van de sporters ‘De Plaza’ krijgt u een korte presentatie waarin plannen en vorderingen toegelicht zullen worden. Na de presentatie volgt een rondleiding door het oude klooster waar de verbouwingen nu in volle gang zijn. Hierbij mag u o.a. een blik werpen in de kapel, de eigen bakkerij en de al volledig opgeknapte ruimte van het restaurant Watersleyde. Uw bezoek eindigt met een wandeling over het terrein en een bezichtiging van een van de aanwezige verblijfslocaties voor de sporters. Gedurende het bezoek is er ruim de  tijd voor het beantwoorden van vragen.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar Lyan Goltstein [Lyan@watersley.com] en daarbij aan te geven met hoeveel personen u wilt komen en of u om 11:00 uur dan wel om 13:00 uur wilt komen.

Aanmelden kan tot en met 12 oktober.

Nieuwe secretaris Martin van Duijl

Rik Vogels is uit de buurt verhuisd en heeft daarom het bestuur verlaten. Rik heeft bijna 2 jaar in het bestuur gezeten, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Martin van Duijl vervangt hem als secretaris. Martin woont nog maar kort op de Kollenberg, maar kent de omgeving al jaren, al vanaf de tijd dat er nog veel meer weiland was.
Op de bestuurspagina van deze website een korte introductie.

 

Herfst en tijd voor de bladkorven

De bladeren vallen weer. Tijd voor vegen en bladkorven. Inderdaad we merken het alweer: een prachtige tijd met de mooiste kleuren. Maar de bomen verliezen ook hun bladeren, met als gevolg gladheid en grotere kans op slippartijen en vallen. Daarom veegt de gemeente weer extra en is ze begonnen met het plaatsen van bladkorven.

De bladkorven staan op plekken waar ze het meest nodig zijn. De korven zijn alleen voor bladeren want daar wordt compost van gemaakt. Takken en ander tuinafval kunt u gratis naar het milieupark brengen. Die worden daar tot brandstof voor de biomassacentrale in Sittard verwerkt. U mag meedenken over de plekken van de bladkorven. Vindt u dat in uw buurt een bladkorf nodig is, neem dan contact op met de gemeente. Zodra een korf niet meer nodig is óf niet juist gebruikt wordt, verhuist hij naar een andere plek. De gemeente kan niet meteen aan ieders wens voldoen maar alle aanvragen worden bekeken.

Zie voor meer informatie de website van de gemeente.

Rioolverzwaring Kapellerweg

Bij hevige regenval is aan de Kapellerweg sprake van wateroverlast. Afstroming vanaf het buitengebied is hier de oorzaak van. Zoals toegelicht op de bewonersbijeenkomst van 6 juli jl. zullen er maatregelen getroffen worden om de kans op wateroverlast in de toekomst te verminderen.

Wat gaat de gemeente doen?

 • Er komt een regenwateropvang in de groenstrook tussen huisnummer 41 en 39;
 • Het bestaande riool met een doorsnede van 300 mm wordt vervangen door een riool met een doorsnede van 700 mm (dit betekent een doorvoer van 5x zoveel water);
 • De huisaansluitingen worden tot aan de perceelgrens vervangen en er worden ontstoppingstukken geplaatst. Daarmee kan een eventuele verstopping in de toekomst eenvoudiger worden opgespoord.
 • Er komt ook een verbinding tussen de rioolput ter hoogte van de kruising Brountslaan en het nieuwe riool.

Klik hier om de tekening van het werkgebied te zien.

Status eind september 2022:

 • er wordt op dit moment nog druk gewerkt aan de uitwerking van alle te nemen maatregelen die vallen binnen dit project;
 • de verwachting is dat eind dit jaar een aannemer gecontracteerd zal zijn en dat begin volgend jaar begonnen kan worden met de uitvoer.

Zodra meer details bekend zijn, zullen de direct betrokken bewoners geïnformeerd worden middels een bewonersbrief en zal de informatie op deze speciale pagina van onze website bijgewerkt worden.

Wateroverlast in Sittard Zuid-Oost

Wat is er gebeurd na de bewonersbijeenkomst van 6 juli 2022?

Wateroverlast in onze wijken is niet nieuw maar de frequentie waarbij dit optreedt en de ernst van de overlast is in de afgelopen jaren toegenomen. Dit merken de bewoners aan den lijve en de gemeente registreert een toename in het aantal meldingen.

Na de hoosbui van 20 mei 2022 hebben meerdere bewoners wateroverlast bij de gemeente gemeld. Op de bewonersbijeenkomst hebben een aantal aanwezigen hun eerdere melding toegelicht maar zijn er ook nieuwe meldingen gedaan. De gemeente is met deze meldingen aan de slag gegaan. Er hebben veel huisbezoeken plaatsgevonden. Enerzijds om een goed beeld te krijgen van wat er nu exact aan de hand is en anderzijds om te bezien welke maatregelen uitgevoerd zouden kunnen worden om de overlast te verminderen. Dit zijn maatregelen die door de gemeente, maar ook door de bewoners zelf uitgevoerd kunnen worden.

Qua type maatregelen wordt onderscheid gemaakt in de drie categorieën. Maatregelen die uitgevoerd kunnen worden door:

 1. de inwoners
 2. de gemeente en die direct ingepland kunnen worden
 3. de gemeente, maar waarvoor eerst nog een ontwerp gemaakt moet worden.

Ad 1. Maatregelen door bewoners

Ook inwoners zijn verantwoordelijk om hun eigen woning tegen wateroverlast te beschermen. Hevige buien zijn nu eenmaal niet te voorkomen en het riool heeft simpelweg een beperkte afvoer.

Regelmatig komt het voor dat er water uit het toilet of het schrobputje al borrelend naar boven komt. In deze gevallen is het advies om een installateur naar de aanwezigheid van een ontluchtingspijp te laten kijken. Door de hevige regenval wordt het huisriool namelijk volledig gevuld en de lucht die in het huisriool zit, moet dan kunnen ontsnappen via een ontluchtingspijp die uitkomt op het dak (en dus niet via het toilet of het schrobputje).

Een aantal woningen heeft een ondergrondse garage, souterrain of kelder met lozingspunten (schrobputjes, toilet, wasbakje, wasmachine). Of een garage met een ervoor geplaatst gootrooster met een te laag liggende aansluiting op het riool. Bij hevige buien waarbij het riool volledig tot aan het maaiveld gevuld is, stroomt water terug naar de woning (de lozingspunten liggen lager dan de weg). Het plaatsen van een terugslagklep in de huisaansluiting vermindert de kans op terugstromen. Echter, de terugslagklep is gevoelig voor verstoppingen en als de eigen hemelwaterafvoeren niet worden afgekoppeld, stroomt het eigen regenwater uit de lage lozingstoestellen. Geadviseerd wordt om waar mogelijk de lage lozingstoestellen te verwijderen en afvoeren dicht te zetten. Daar waar dit niet wenselijk is, kan de afvoer gegarandeerd worden door de aanleg van een pomp.

Andere mogelijkheden voor inwoners zijn o.a.:

 • het beschermen van hun eigen ingangen met behulp van waterkerende constructies, zoals schotten;
 • het afkoppelen van hemelwaterafvoeren;
 • het aanleggen van een groendak of groengevel.

Voor al deze mogelijkheden heeft de gemeente subsidie regelingen. Kijk op de site van de gemeente bij subsidie maatregelen klimaatadaptatie of subsidie afkoppelen regenwater voor meer informatie.

Status eind september 2022: Bij ieder plaatsgevonden huisbezoek is de oorzaak van de overlast bekeken en besproken. Daar waar bewoners zelf aan de slag moeten, is een passend advies gegeven.

Ad 2. Maatregelen door de gemeente die direct uitvoerbaar zijn

Dit zijn maatregelen waarvoor de gemeente direct een aannemer kan inschakelen. Denk hierbij aan het schoonmaken van kolken, het plaatsen van extra kolken of afvoerroosters en het verhogen van opritten en stoepen om te zorgen dat het water op straat blijft en niet het perceel van de inwoners inloopt. Maar ook: het inplannen van extra reiniging van bepaalde straten bij specifieke weerswaarschuwingen.

Status eind september 2022:

 • bij een aantal woningen is de oprit c.q. inrit inmiddels verhoogd, bij anderen zijn de afspraken voor uitvoering gemaakt;
 • waar nodig is het onderhoudsregiem van kolken verhoogd naar 2x per jaar;
 • er zijn afspraken gemaakt voor extra reiniging van bepaalde, hellende, straten voor als er hevige regenval voorspeld wordt.

Ad 3. Maatregelen door de gemeente waarvoor een ontwerp nodig is

Voor een aantal maatregelen dient goed gekeken te worden hoe een bepaalde maatregel ontworpen wordt om zeker te stellen dat de maatregel ook daadwerkelijk gaat werken.

Status eind september 2022: voor een aantal woningen wordt gewerkt aan de uitwerking van de te nemen maatregelen. Streven is om deze nog dit jaar uit te voeren.

WATEROVERLAST EN BEHOEFTE AAN CONTACT MET DE GEMEENTE?

Heeft u wateroverlast en

 • heeft u dit wel gemeld maar nog niets van de gemeente gehoord?
 • heeft u dit ooit in een grijs verleden gemeld maar heeft er geen terugkoppeling vanuit de gemeente plaatsgevonden?
 • heeft u dit nooit gemeld en bieden de maatregelen die u zelf kunt nemen onvoldoende soelaas?

Maak in al deze gevallen een melding via telefoonnummer 14046.

Nieuwe bewoners?

Om nieuwe bewoners in onze wijken welkom te heten en te attenderen op het bestaan van het Wijkplatform heeft het bestuur een apart kaartje door onze collega vrijwilligers van het buurtpreventieteam Parkolley (Park, Kollenberg, Leyenbroek) laten bezorgen. Zij hebben hierbij hun best gedaan te bedenken wie in de afgelopen periode van twee jaar (zo’n beetje sinds de uitbraak van Covid-19) nieuw in een van onze wijken is komen wonen. Een lastige opgave. Woont u echter al langer in onze wijken en heeft u toch een kaartje ontvangen? Onze excuses hiervoor. Heeft u nieuwe buren gekregen terwijl u weet dat ons kaartje daar niet bezorgd is? Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit aan onze secretaris te melden via info@sittardzuidoost.nl? Dan gaan wij alsnog een kaartje bezorgen. Alvast bedankt voor uw melding.