Nieuwsbrief oktober 2023

Na een soms warme, maar vaak ook natte zomer is het weer tijd voor een nieuwsbrief. Hierin leest u over het onderhoud van de memoriebossen, over de rioleringswerkzaamheden aan Kapellerweg en Pothastlaan, welke app BuitenBeter vervangt en introduceren wij een oude bekende.

Onderhoud Memoriebossen Kollenberg

In 1999 heeft de Stichting Behoud Kollenberg (SBK) het eerste memoriebos geplant boven op de Kollenberg, aan het Duustergats, schuin tegenover de Rosakapel. In 2015 zijn daar nog twee percelen bij gekomen aan de Molenaarlaan.

Al jaren is er van alles te doen over het onderhoud van de laatste twee percelen. Zo heeft 1Limburg in februari 2023 nog een item gewijd aan de onvindbaarheid van de ‘eigen’ bomen omdat de bordjes verrot en de nummers onleesbaar geworden waren. Ook werd in de reportage gesproken over de gebrekkige staat van onderhoud van deze percelen: het onkruid stond hoog en werd niet gemaaid.

Sinds 2019 is dit gebrek aan onderhoud regelmatig in vergaderingen van het wijkplatform aan de orde gesteld. Sinds die tijd heeft de gemeente gezegd geen partij te zijn, omdat deze twee laatste percelen geen gemeentegrond zijn. Dat bleek een hele lange surplace.

De Vereniging Natuurmonumenten is eigenaar van de grond en heeft deze aan SBK in bruikleen gegeven voor het creëren van de memoriebossen. Het SBK is verantwoordelijk voor het onderhoud.

Op dit moment vinden er tussen de verschillende partijen gesprekken plaats waarbij de gemeente een bemiddelende rol op zich genomen heeft. Een onlangs gevonden mogelijke oplossing staat ter bespreking op de agenda. Er is goede hoop op het bereiken van consensus en het maken van duidelijke afspraken hierover. Tegenvaller hierbij is wel dat we recent hebben vernomen dat op de percelen een hazelworm (beschermde diersoort) is waargenomen, waardoor in ieder geval op korte termijn niet gemaaid mag worden.

Wordt vervolgd…

NB. Bij het maken van de foto voor deze nieuwsbrief hebben we gezien dat inmiddels 2 paden zijn gemaaid tussen de bomen door.

Update tegengaan wateroverlast in Sittard Zuid-Oost

Van april tot augustus 2023 heeft de firma BESIX Infra Nederland BV in opdracht van de gemeente het riool in de Kapellerweg en de Pothastlaan vervangen door een riool met een 5x zo grote waterdoorvoer capaciteit. Het doel was het zoveel mogelijk tegengaan van wateroverlast. Straten waren opgebroken, doorgaande wegen geblokkeerd, het verkeer werd omgeleid.

Hoe zijn de ervaringen van onze inwoners? Die blijken nogal uiteen te lopen. We horen zowel positieve als verontrustende geluiden. Bewoners met louter positieve ervaringen en bewoners die met angst klap na klap hoorden en de trillingen in hun huis voelden. We vroegen een aanwonende professionele schrijver van kinderboeken een stukje te schrijven over zijn beleving. We ontvingen een stuk tekst waar de positiviteit vanaf spat. We vroegen ook een ander echtpaar hun geluid te laten horen. Ook dat bericht laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Inwoners die door de uitgevoerde werkzaamheden schade hebben, adviseren wij hiervan melding te maken bij de verantwoordelijke uitvoerder van de werkzaamheden i.e. BESIX Infra Nederland BV, project Kapellerweg.

Stuur een melding van, volgens u, aan de werkzaamheden gerelateerde schade via e-mail met vermelding van (1) naam, (2) adres, (3) telefoonnummer, een (4) omschrijving van de schade en (5) foto of foto’s naar schades.infra.nl@besix.com. 

Onderstaand beide bijdragen, twee totaal verschillende invalshoeken.

Bewoners zelf aan het woord (1): John Hawinkels van de Kapellerweg

Wat ’n klus!

Je kunt het nauwelijks bevatten als je je over het gladde wegdek van de Pothastlaan en de Kapellerweg begeeft; diep onder dat zwarte nieuwe asfalt heeft zich een metamorfose voltrokken.

Vijf maanden lang vraten machines aan asfalt, aan zand, kleigrond, betonresten, gemetselde putten uit de oudheid en dito rioleringsbuizen, bewogen bewoners zich over zand, rubberen platen en in aanleg verkerende trottoirs die slingerden tussen oude trottoirbanden en de zichzelf verdedigende weerbarstige boomwortels, schudden reusachtige bomen en lantaarnpalen, trilde hier en daar een gevel en stond de zon bijna voortdurend en fel brandend hoog aan de hemel.

Maar het is klaar en het resultaat mag er zijn. De mensen die het klaarden verdienen een pluim. Met niet aflatende vrolijkheid werkten de ‘stoepleggers’ zich in het zweet, voerden geduldig en veelvuldig overleg over het te leggen mozaïek aan de boomzijde van de kapellerweg en wisten zich beloond met verfrissende gestes van de bewoners. Met bewondering volgden diezelfde bewoners hetgeen zich op ongeveer 7 meter diepte afspeelde. Daar werd afgerekend met de al jaren durende overlast van regenwater door een te krap bemeten buis te vervangen door een gladde betonnen pijp met een 3,5 keer grotere diameter.  Met uiterste precisie hanteerden landmeters hun instrumenten, beheersten chauffeurs knap hun zware 10-tonners en machinisten hun enorme machines. Het was een gigantische operatie daar diep onder de oppervlakte.

Het beoogde resultaat heeft zich snel bewezen. De enorme stortbuien van zeer onlangs kregen geen kans; het water bereikte de opritten niet, voordeuren en kelders bleven vrij. De massa’s gutste weg door de nieuwe grote en kleine putten in het wegdek. De enorme buis in de diepte deed de rest.

Compliment voor alle betrokkenen, voor gemeentelijk verantwoordelijken, voor de bedenkers van dit alles, voor de onverstoorbare uitvoerder en zijn team, de vrolijke trottoirpuzzelaars en voor alle andere mannen en vrouwen die de klus hebben geklaard. Compliment ook voor de toeschouwers, de bewoners die blijk gaven van waardering voor het zware werk in de ongekende zomerse hitte.

John Hawinkels

Bewoners zelf aan het woord (2): Frans en Joke Derkx

VAN BESIX NAAR BACK TO BASIC

Zoals bekend moeten in Nederland, dus ook in de wijk Kollenberg in Sittard, de stamriolen van de gemeenten vervangen worden. Reeds een jaar of acht geleden – je hoeft niet per se in Den Haag te wonen om te constateren dat je actieve herinneringen omissies beginnen te vertonen – hadden dergelijke werkzaamheden geruisloos, letterlijke en figuurlijk, reeds in de Ross van Lenneplaan plaatsgevonden. Pakweg een maand of tien geleden werden op twee van de drie grasveldjes waar de Pothastlaan, Charles Beltgenslaan en de Ross van Lenneplaan bij elkaar komen een tweetal reclameborden geplaatst door uitvoerder Besix; één bord betrof een mooie overzichtsfoto van de Kapellerweg, het andere bord betrof een carnavaleske vooraankondiging van de werkzaamheden, aardig bedacht een week voor de carnaval. Teneinde allerlei Not In My BackYard-verwijten te vermijden werden de borden niet in de achtertuinen van  de bewoners geplaatst, maar nog net niet in de voortuinen, meer in het bijzonder op de reeds genoemde grasveldjes van de gemeente.

Praktisch tegelijkertijd is door een ander bedrijf gestart met het straat voor straat in de gehele wijk openbreken van de stoepen, het graven van sleuven en het aanleggen van de basiskabels – niet meer dan dat – voor glasvezel.

Maar terug naar de stamrioolvervangingswerkzaamheden. Voor zover wij als buitenstaander en leek kunnen beoordelen is er hard gewerkt en met veel arbeidsvreugde; naar ons idee af en toe met te veel vreugde: ons staat niet bij dat de werkzaamheden in de Ross van Lenneplaan een aantal jaren geleden vergezeld zijn gegaan met soortgelijke hevige trillingen en luchtdruk-verplaatsingen, die af en toe het gevoel opleverden dat de ruiten uit de kozijnen zouden gaan vliegen; met name het openbreken van de bestrating en het naar ons idee van te grote hoogte laten neerploffen van de af te voeren bestrating in de vrachtwagens gaf ons regelmatig het gevoel dat een ons bekend wereldbedrijf in Geleen de lucht in dreigde te gaan.

Inmiddels hebben wij van meerdere mensen vernomen dat niet enkel bij ons het stucwerk van enkele kamers, zij het bij ons in beperkte mate, herinneringen heeft overgehouden aan de werkzaamheden. In aanmerking nemend dat wij niet in een straat wonen waar de Besix-werkzaamheden zijn verricht ligt het voor de hand dat de huizen in de Pothastlaan en Kapellerweg wellicht meer merkbare schade hebben opgelopen; het causaliteitsvereiste in acht nemend wens ik betreffende eigenaren van die panden veel succes toe bij hun verzekeringsclaim. Eerlijkheidshalve dient vermeld te worden dat Besix vóór aanvang van de werkzaamheden de bewoners van een aantal straten de gelegenheid heeft geboden – voor wat het waard is – middels een fotograaf, een nulmeting te verrichten inzake de toestand van betreffende woning; voor de meeste mensen  – ook voor ons – is dat waarschijnlijk, in verband met de privacy en het gebrek aan controle over hetgeen met de gegevens naderhand wordt ‘uitgespookt’, een brug te ver geweest.  Vermeld moet nog worden dat naast vervanging van het oude stamriool door een riool met een aanzienlijk grotere diameter aanvullend bij het voetpad dat de Kapellerweg verbindt met de Tomel een klein bassin is aangelegd, waardoor mogelijke wateroverlast nog een extra drempel wordt tegengeworpen.

Positief afsluitend: Mogen de (kosten van de) gerealiseerde werkzaamheden en de ervaren overlast tot het resultaat leiden dat de bewoners van de Pothastlaan en de Kapellerweg voortaan gevrijwaard blijven van wateroverlast.

Joke en Frans Derkx

Iets bij de gemeente melden? Gebruik Fixi!

Een kapotte lantaarnpaal, een losse stoeptegel, afvaldumping of overlast? Iets melden bij de gemeente doet u vanaf nu heel eenvoudig via Fixi. Telefonisch of via de gemeentelijke website een melding doorgeven kan ook maar gebruik van Fixi verdient de voorkeur.

U krijgt snel een reactie en de gemeente kan met uw melding aan de slag. U ziet de stand van zaken en kunt reageren op uw melding, ook als deze al is opgelost.

Recent ook zo lang bij het stoplicht op de kruising Leyenbroekerweg/Engelenkamp staan wachten? In de Fixi app ziet u op een kaart de ‘Meldingen in de buurt’. Zo weet u direct of iets al door iemand anders gemeld is. Dat voorkomt dubbele meldingen. En maakt u een account aan in de Fixi app? Dan kunt u precies de status van al uw meldingen volgen.

Fixi vervangt de BuitenBeter app en meerdere formulieren op de site van de gemeente. Inwoners en medewerkers van de gemeente waren niet geheel tevreden over het oude systeem en de afhandeling van meldingen. Hierover ontving de gemeente regelmatig klachten. Ook bij de inwonerspeiling werd deze klacht veelvuldig geuit. Met Fixi wil de gemeente het voor onze inwoners en ondernemers beter en makkelijker maken om iets te melden. En duidelijker, zodat u beter op de hoogte blijft over wat er met uw melding gebeurt.

Dus, ziet u ergens in Sittard-Geleen een kapotte lantaarnpaal, een gat in de weg, een losse stoeptegel of iets anders dat u aan de gemeente wil melden? Gebruik dan de Fixi app!

Op de site van de gemeente (klik op de afbeelding van fixi) leest u hoe Fixi werkt en hoe u deze kunt installeren. Samen houden we Sittard-Geleen schoon, heel en veilig!

Rik Vogels is terug

Sittard (Zuidoost) hebben mijn man en ik in 2021 verlaten om in het Limburgse heuvelland te gaan wonen. Heel mooi, maar al na een tijdje begon er iets te knagen. Ik miste Sittard… Het is toch de plek waar je bent geboren, waar je opgegroeid bent en waar je met zo veel mensen contact hebt. Soms weet je ook gewoon niet wat je hebt, totdat het er niet meer is. Koppig heb ik dat mooie heuvelland nog een tijdje de kans gegeven, maar uiteindelijk heb ik naar mijn man uitgesproken dat ik écht terug wilde naar Sittard. Verrassend genoeg bleek hij daar hetzelfde over te denken! Zo zijn we na een amper twee jaar toch weer snel terug naar Sittard (Zuidoost) verhuisd. En dat voelt goed! Met veel passie en plezier zal ik ook weer deel gaan uitmaken van wijkplatform Sittard Zuidoost. Ik ben terug van weggeweest en ben u graag weer van dienst.

Rik Vogels

Nieuwe bewoners

Nieuwe bewoners in onze wijken willen wij graag van harte welkom heten en hen attenderen op het bestaan van het wijkplatform. Mocht u nieuwe buren gekregen hebben, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit via email door te geven aan onze secretaris? Dan zorgen wij voor de bezorging van een welkomstkaartje.Bij voorbaat hartelijk dank voor uw melding.