Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten Watersley Development tot 1 april 2023 ontheffing te verlenen van de volgende verboden handelingen uit de Wet natuurbescherming ten behoeve van de renovatie van het voormalig kloostercomplex van Watersley:
• het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), artikel 3.5, tweede lid, Wnb;
• en het beschadigen of vernielen van de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), artikel 3.5, vierde lid, Wnb;

De integrale tekst van dit besluit kunt u hier lezen.