Gemeente Sittard-Geleen – Ontwerp bestemmingsplan – Watersley Sittard-Geleen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 28 december 2023 tot 8 februari 2024, het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Watersley’ gedurende een periode van zes weken ter inzage ligt.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u digitaal inzien via: Externe link: www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op het identificatienummer van het plan: NL.IMRO.1883.BPWatersley-ON01.
U kunt tevens het ontwerp van het bestemmingsplan, bestaande uit verbeelding, regels en toelichting inzien van 28 december 2023 tot 8 februari bij de Stadswinkel in Geleen (van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur), Markt 1 te Geleen.

Gedurende de termijn dat het ontwerp ter inzage ligt, wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijzen omtrent het ontwerp – bij voorkeur schriftelijk – aan het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen (Postbus 18, 6130 AA Sittard) kenbaar te maken.

Nadat de ingebrachte zienswijzen zijn beoordeeld, zullen deze zienswijzen en de reactie van het College van Burgemeester en Wethouders daarop aan de gemeenteraad ter kennis worden gebracht en het bestemmingsplan aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd. Na de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag door degenen wiens belangen worden geschaad.