Wel of geen padelbanen bij de Sittardse Lawn Tennis Club?

Op deze pagina

  • NOS journaal item 28 september 2022
  • Het bestuur van SLTC aan het woord
  • De mening van een aantal omwonenden van het tennispark
  • Uitkomst van de ledenvergadering januari 2022
  • Inhoudelijke informatie over de plannen met een tweetal links naar de documenten

Woensdag 28 september 2022 besteedde het NOS journaal aandacht aan de groei van het aantal padelbanen in Nederland.

Door op de foto te klikken kunt u het NOS item zien.

April 2022

Het bestuur van SLTC aan het woord

Waarom Padel bij SLTC?

Tennisverenigingen in Nederland en dus ook SLTC hebben te maken met een dalend ledenaantal. Er wordt veel energie gestoken om leden te werven en te behouden en er worden daartoe allerlei activiteiten georganiseerd. Daarmee willen we inhoud geven aan onze missie die wij als volgt hebben verwoord:

“SLTC is een bloeiende tennisvereniging die haar leden activiteiten aanbiedt die zijn afgestemd op hun leeftijd, ambitie, beleving en niveau. Een vereniging waar iedereen zich welkom weet en thuis voelt. Een vereniging die leden stimuleert actief mee te doen en mee te denken bij al haar verenigingsactiviteiten. Een club met een mooi en duurzaam onderhouden park en eigentijds clubgebouw waar gezelligheid de boventoon viert. Een vereniging die midden in de samenleving staat, de jeugd stimuleert om hun sportieve grenzen te verleggen en waar prestatie de ruimte krijgt”.

Padel heeft als racketsport de laatste jaren een enorme vlucht genomen en is voor veel tennisverenigingen een oplossing gebleken om het ledenaantal flink op te schroeven. Ook de clubs in de ons omringende regio’s bevestigen dit positieve effect. SLTC wil daarom graag meegaan in deze ontwikkeling en daarmee waarborgen dat onze club een bloeiende vereniging is en blijft voor de huidige en toekomstige leden.

Padel bij SLTC geeft een positieve impuls om ons leden aantal te behouden met bovendien de mogelijkheid om onze vereniging verder te laten groeien. We dragen daarmee tevens een steentje bij aan de ambitie van de gemeente Sittard-Geleen om een sportieve stad te willen zijn. Zeker ook voor de jeugd. Wij willen door de aanleg van Padelbanen de jeugd in staat stellen om dicht bij huis deze sport te kunnen beoefenen. Zodoende kunnen we een bijdrage leveren aan maatschappelijk thema’s zoals obesitas bij de jeugd. Er gelden daarnaast nog andere relevante argumenten. Denk aan de mobiliteit naar ver(der) afgelegen padelbanen die de risico’s voor de jonge verkeersdeelnemers verhoogt. In het geval van halen en brengen door de ouders met de auto dragen we ook nog ongewild bij aan extra CO2 uitstoot.

Uiteraard proberen we bij SLTC de belangen van onze leden zo goed mogelijk te behartigen. Maar we realiseren ons ook dat we met ons prachtige park in een woonomgeving liggen. De bewoners die direct aan ons park liggen zullen in meer of mindere mate overlast ervaren van de aanwezigheid van ons park. Wij kunnen dit niet geheel wegnemen. We treden wel graag in overleg met de omwonenden om te vernemen welke (aanvullende) maatregelen wij kunnen treffen om de overlast tot een minimum te beperken. Wij geloven dat aandachtig luisteren, goede communicatie en wederzijds respect een belangrijke basis vormen om nu en in de toekomst samen een duurzame leefomgeving te kunnen creëren met behoud van ieders belang.

Bestuur SLTC (Sittardse Lawn Tennis Club)

April 2022

De buurtbewoners aan het woord

Waarom geen padel bij SLTC?

Wilt u na afronding van het Corio Glana project ook kunnen genieten in een mooi en vooral rustig Stadspark? Steun ons, als u padel bij SLTC ook een foute ontwikkeling vindt.

Mail het buurtcollectief:  geenpadel40@gmail.com

In heel Nederland is ophef over geluidsoverlast bij padelbanen. Daarom heeft SLTC op voorhand een geluidsonderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat de overlast zo ernstig is dat een geluidswal van 70 meter lang en 6 meter hoog noodzakelijk is om de geluidsoverlast nèt binnen de grenzen van de toegestane norm te houden. Bij dit onderzoek zijn menselijke geluiden buiten beschouwing gelaten terwijl bekend is dat bij fanatieke en jeugdige spelers, het geschreeuw wel degelijk zeer hinderlijk is.

Padelbanen geven niet alleen meer geluidsoverlast maar ook gedurende een veel langere periode. SLTC beschikt niet over all-weather banen waardoor in de wintermaanden niet getennist wordt. Maar padel kan het hele jaar door gespeeld worden. Ook in de wintermaanden. En juist dan zal ook de verlichting, welke tot 23:00 uur mag blijven branden, voor extra overlast zorgen.

Niet alleen omwonenden van SLTC zullen door de geluidsoverlast worden getroffen. Ook de bezoekers van het Stadspark, hun honden en alle andere aanwezige dieren zullen in de omgeving van deze padelbanen niet meer van rust kunnen genieten. SLTC gaat met dit initiatief volledig voorbij aan de belangen van buurbewoners en gebruikers van ons mooie Stadspark. Probeer maar eens thuis te werken als je de hele dag het luide ‘gepok’ en geschreeuw moet aanhoren. Probeer je kinderen maar eens te laten slapen als je naast deze banen woont.

En dat terwijl slechts 40 van de ruim 500 actieve seniorenleden tijdens de Algemene Ledenvergadering vóór de komst van padelbanen gestemd hebben!

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt in een nieuw rapport voor een overdaad aan omgevingsgeluid. Zij geven aan dat dit leidt tot chronische stress en hart- en vaatziekten. Ter voorkoming van de enorme toename van de geluids- en lichtoverlast, zullen wij als omwonenden de komst van padelbanen op SLTC volledig afwijzen. Wij voelen ons hierin ondersteund door het vigerende bestemmingsplan waarop aangegeven is dat op de locatie van SLTC de bestemming ‘tennisbanen’ (en niet ‘sport’) is. Hieruit spreekt duidelijk dat andere sporten op deze locatie niet binnen de bestemming van het park vallen.

Ter verduidelijking: we zijn vóór sportvoorzieningen voor onze burgers in onze gemeente en daar horen padelbanen ook bij. Maar dan wel als binnenbaan (zoals bijv. bij Peakz) of op geschikte locaties. In rustige woonwijken zijn padelbanen alleen acceptabel op locaties waar de door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) geadviseerde veilige afstand van 200 meter tussen padelbaan en woning gerealiseerd kan worden.

Gelukkig hebben veel politieke partijen duidelijk gemaakt dat zij voor een leefbare woonomgeving staan. Om de vaak korte geheugenspan van politici levend te houden moeten we als burgers voor onze standpunten opkomen; we zullen als buurtcollectief onze standpunten bij het nieuwe college kenbaar maken.

nogmaals het mailadres van het buurtcollectief:  geenpadel40@gmail.com

Buurtcollectief omwonenden SLTC

Padelbanen Sittard

Uitkomst van de ledenvergadering van 18 januari 2022

De leden hebben met overgrote meerderheid ingestemd met de aanleg van twee padelbanen en de fundering voor 4 padelbanen. Op de vergadering zijn de plannen uitgebreid toegelicht en er was ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. Een lid betwijfelde of de gehanteerde input voor de zogenaamde langtijdgemiddeld meting bij het akoestisch onderzoek correct is. De padelcommissie twijfelde hier niet aan. Het is aan de gemeente om bij de beoordeling van de uiteindelijke vergunningaanvraag in ieder geval ook naar de mogelijke geluidsoverlast te kijken.

Inhoudelijke informatie over de eventuele aanleg van padelbanen bij SLTC

Onlangs werd bekend dat SLTC vier padelbanen wil gaan aanleggen. Hiertoe is een verzoek aan burgemeester en wethouders gestuurd om te mogen afwijken van de ter plaatse toegestane bouwhoogte van 3 meter. Rond de vier banen zal een hek komen van 4 meter hoog.  Om de geluidsoverlast van padel enigszins te beperken is een geluidsscherm van 60 meter lang en 6 meter hoog gepland.

Door te klikken op de naam van het rapport kunt u het gehele rapport ‘akoestisch onderzoek industrielawaai’ inzien dat in opdracht van de Tennisvereniging SLTC is opgesteld.

De aanvraag om deze banen te mogen realiseren kunt u inzien door op ‘aanvraag aanleg padelbanen’ te klikken. In deze aanvraag wordt vermeld dat de aanleg in strijd is met de regelgeving ruimtelijke ordening.

Buurtbewoners zijn van mening dat de huidige geluidoverlast van SLTC zijn grens heeft bereikt en buurtbewoners overwegen bezwaar te maken tegen de aanleg van deze vier padelbanen. Daarnaast blijkt dat dit plan strijdig is met de visie over de tennisbanen, welke in het rapport “Renovatie Stadspark Sittard 2012“  van Buro SANT en CO staat vermeld.

Onderstaande tekst is uit het bewuste rapport:

“4.6 Tennisvelden De tennisvelden worden meer onderdeel van het park. Ze zijn gelegen in het deel tussen de Keutelbeek en de Molenbeek. Dit deel van het park krijgt een natuurlijkere uitstraling middels kruidenvegetatie, hagen en inheemse bomen. Het tennisterrein moet hierin meedoen. Tussen de velden en langs de randen van het terrein komen losgestrooide bomen die als een filter moe- ten gaan dienen tussen tennis en park. Door de bomen los te strooien wordt tevens voorkomen dat het gaat lijken op een afplant, dit is op deze locatie namelijk niet gewenst. Waar mogelijk worden hekwerken verwijderd, bij vervanging transparante hekwerken toepassen. Het terrein aan de parkzijde wordt omringd door een haag van 1.5 meter. Het parkeren wordt alleen gesitueerd aan de westkant van de tennisvelden. De weg langs de beek, vanaf de parkeerplaats van de tennisvelden richting het zuiden, wordt als voetpad ingericht. Om voldoende parkeergelegenheid te behouden wordt de parkeerplaats anders ingericht. In plaats van aan één kant dwars parkeren en de andere kant langs parkeren komt er een situatie waar aan beide zijden dwars wordt geparkeerd. De consequentie hiervan is dat het parkeerterrein 5 meter opschuift richting tennisbaan. Om de kwaliteit van zichtlijnen en het beeld vanuit het park te verbeteren zouden de reclame-uitingen op de afrasteringen niet hoger mogen zijn dan de hagen (1,5 meter). Mocht er in de toekomst gelegenheid zijn tot herschikking of verkleining van het aantal tennisvelden, is hier de mogelijkheid ruimte te geven aan de beeknatuur en dit gebied verder te betrekken bij het park.”