Ontwikkelingen Watersley.

In dagblad De Limburger van woensdag 10 maart ’21 wordt in het artikel ‘Zorgen over bomenkap in groengebied’ enerzijds de zorg uitgesproken over de voorgenomen bomenkap op het Sports & Talentpark Watersley en anderzijds de herplanting van een groot aantal bomen gemeld. In dit artikel staat letterlijk “Onder meer Platform Sittard, Stichting Behoud Kollenberg, IVN en de bestuurspartij GOB reageren bezorgd op de mogelijke ‘aanslag’ op het groen”.

Een belangrijke vijfde partij is ongenoemd gebleven: de directe buren van Watersley, de bewoners van de direct aangelegen woonwijken Kollenberg en Leyenbroek.

Ook zij zijn bezorgd en hebben vragen, specifieke vragen die ons bereiken zijn:

  • Hoeveel van de omringende houtopstanden kunnen gespaard blijven?

Als zware machines het gebied doorkruisen en al de grote, gemarkeerde bomen geveld worden, wat blijft dan over van de tussenliggende begroeiing?

  • Blijft het huidig bosgebied een bosgebied?
  • Zijn er ook bouwplannen?

Graag delen wij met u de volgende informatie:

In de aangevraagde kapvergunning voor 500 bomen staat de volgende projectomschrijving:

“Populieren zijn toentertijd aangeplant ter bescherming voor aangeplant gemengd bos. Ter wind bescherming. Nu overbodig. In verband met droogte verschillende bomen aangetast. Willen graag fatsoenlijke loofbomen terug zetten. Reeds besteld, 1500 stuks. Het is niet zo dat deze gebieden volledig gekapt worden maar hier en daar worden de slechte bomen weggehaald en daarvoor in de plaats nieuwe bomen geplant.”

 Bij de beschrijving over de mogelijkheid tot herbeplanting staat:

“Voor alle houtopstanden gaan we herbeplanten. Dit doen we met inheemse soorten en middels oogst- en plantdagen. Zo willen we de biodiversiteit terug brengen in het gebied.”

 En als verdere toelichting wordt gemeld:

“Graag willen we op Watersley een voedselbos creëren en de biodiversiteit van het park terugbrengen naar zijn originele staat. Daarvoor moeten een aantal oude en kapotte bomen voor plaatsmaken.”

Een verkenningsronde door het gebied laat zien dat nagenoeg alle grote, hoge bomen – voornamelijk populieren – voor kap gemarkeerd zijn. Echter, exemplaren van die leeftijd staan erom bekend dat ze vaak van binnenuit gaan rotten met risico op uitbraak van takken en omvallen waardoor de veiligheid in het geding komt.

Het Wijkplatform Kollenberg, Leyenbroek, Park heeft in haar laatste plenaire bewonersvergadering van maandag 8 maart ’21 aangekondigd een apart overleg over de  ontwikkelingen op Watersley te zullen organiseren.

De ondernemer van Sports & Talentpark Watersley zal gevraagd worden ook aan deze speciale vergadering deel te nemen. We hopen dat deze onze uitnodiging aanneemt en de onrust bij zijn directe buren kan wegnemen én dat er een bestemmingsplan komt dat recht doet aan de oude bestemming van het gebied.

Deze vergadering staat gepland voor eind maart / begin april 2021.

Tegen die tijd hoopt het bestuur van Wijkplatform KLP meer duidelijkheid over de ontwikkelingen op het terrein Watersley te hebben en zullen de bewoners uitgebreid geïnformeerd worden.

De voorgenomen extra vergadering zal bij alle bewoners van de wijken Kollenberg, Leyenbroek en Park bekend gemaakt worden via de website van het Wijkplatform (www.sittardzuidoost.nl) en via een nieuwsbrief die zowel digitaal als in gedrukte vorm huis aan huis verspreid zal worden.

 

Bestuur Wijkplatform KLP